Logo

ราคา

เริ่มใช้งานได้ภายใน 5 นาที! ตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันนี้!

-40%
เงินออม  $48
รายปี
$6 / เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์
-20%
เงินออม  $24
ครึ่งปี
$8 / เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์
 
รายเดือน
$10 / เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้นทุนฟาร์ม
ค่าอาหารสัตว์และต้นทุนการตายของสัตว์
สัตว์ที่ซื้อเข้ามาและการขาย
รายงานและการวิเคราะห์